• en
  • th

การจัดการน้ำ

การจัดการคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการดูแลคุณภาพน้ำของกิจกรรมสระว่ายน้ำและสวนน้ำ
  2. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข
  3. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้และการควบคุมเคมีบำบัดน้ำในสถานประกอบการ
  4. เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานเรื่องระบบการกรองน้ำภายในสวนน้ำ
สิ่งที่จะได้รับจากสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล
  1. ความรู้จากหัวข้อบรรยาย เนื้อหาเกี่ยวข้องกับกิจการสวนน้ำฯ
  2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน
  3. โอกาสทดลองทฤษฎีความรู้กับเครื่องเล่นต่างๆในสวนน้ำ มากกว่า 20 เครื่อง
  4. ความสนุกสนาน และความปลอดภัย
  5. บริการอาหาร เครื่องดื่ม และห้องรับรอง สำหรับคณะนักเรียน และอาจารย์
กำหนดการโดยสังเขป
เวลา กำหนดการ
10.00 น. คณะอาจารย์และนักเรียน เดินทางถึงสวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล
10.30 – 11.30 น. ฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. คณะอาจารย์และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเล่นเครื่องเล่นภายในสวนน้ำฯ อิสระตามอัธยาศัย
15.30 น. เรียกรวมพล ณ จุดรวมพล
16.00 น. เดินทางออกจากสวนน้ำฯ พร้อมสาระความรู้ และความประทับใจ

ติดต่อเรา
สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล
129/99 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์: 032 909 606
อีเมล์: sales@vananava.com