LAZY RIVER

เลซี่ริเวอร์

เป็นสายน้ำแห่งการผ่อนคลายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีความยาวกว่า 345 เมตร สายน้ำแห่งนี้ทอดยาวลดเลี้ยวผ่านถ้ำ, ลอดสะพาน ให้คุณล่องลอยผ่อนคลายชมบรรยากาศของสวนน้ำป่าเขตร้อนและสไลด์ระดับโลกทั่วสวนน้ำวานา นาวา อย่างมีความสุข

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.