โปรแกรมเพื่อการศึกษา

โปรแกรมเพื่อการศึกษา

 

สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล มีศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่ภายในสวนน้ำ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่จะมาทัศนศึกษา หรือทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน โดยให้ความรู้สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พื้นฐานฟิสิกส์ ,การคำนวณ  ,การจัดการคุณภาพน้ำ ,ความรู้ภาษาอังกฤษ
ศูนย์การเรียนรู้วานา มีพื้นที่ขนาด 200 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดย่อม พร้อมสื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อบรรยาย และ เครื่องมือทดลองทางฟิสิกส์ เรื่อง มวล แรง และ การเคลื่อนที่ รวมถึงฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมความสนุกสนาน

การจัดการคุณภาพน้ำ

เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการดูแลคุณภาพน้ำของกิจกรรมสระว่ายน้ำและสวนน้ำ
เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข…

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

เพื่อสร้างความรู้เรื่องคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในสวนน้ำโดยผ่านทางกิจกรรม walk rally ซึ่งเป็นการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ซ่อนอยู่ในสวนน้ำ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สัมผัสประสบการณ์จริงกับเครื่องเล่น ออกไปสัมผัสประสบการณ์จริงกับเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนน้ำฯ ทดลองคำนวณการเคลื่อนที่ของตัวเองและเพื่อนๆ ขณะเล่นเครื่องเล่นตามทฤษฎีฟิสิกส์

กรอกข้อมูล

*หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ sales@vananava.com
หรือโทร calling 032-909-606.